ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅರ್ಜಿ

Membership Application  for Karnataka State Veerashaiva Lingayat Panchamasali Sangha (R) Bengaluru 

 

 

 

 

 

 State Membership BANK DEPOSIT DETAILS only

 ಈ ಅರ್ಜಿಯು ತಮ್ಮಿಂದ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ರಸೀದಿಯ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ