ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಸ್ಮಾರಕದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಹೋತ್ಸವವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.