01

ಶ್ರೀಪೀಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

Administrators of Sripeetha 

ಶ್ರೀ ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ 

Mr. Dr. Raj Kumar

ಮೊಬೈಲ್ :೯೪೪೮೪೩೮೩೩೧ 

Mobile : 9448438331

 
02

ಶ್ರೀಪೀಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

Manager of Sripeeth

ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ ಬಂಕಾಪುರ,

Sri shivanna Bankapur,

ಮೊಬೈಲ್ :೯೭೩೧೬೩೨೦೦೮

Mobile : 9731632008

 
03

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,  ದಾಸೋಹ ಸಮಿತಿ 

Chairman, Dasoha Committee

 

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಮೇಷ್ಟ್ರು  

Shri G. Shanmukappa Master, 

ಮೊಬೈಲ್ :೯೫೯೧೭೪೬೭೫೬

Mobile : 9591746756

 
 04

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,  ದಾಸೋಹ ಸಮಿತಿ 

Secretary, Dasoha Committee

ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ ಗೌರಿಹಳ್ಳಿ 

Shri Sivanandappa Gaurihalli

 

ಮೊಬೈಲ್ :೯೯೮೬೧೮೫೨೮೬

Mobile : 9986185286

 

 

Sri peetha Contact Us : 

VEERASHAIVA LINGAYATA PANCHAMASALI JAGADGURU PEETHA- Hara Kshethra 

S.No: 36/1, Door No: 311, Harihara- Shivamogga Road,  

HANAGAWADI Post,  Harihar Talluk,  Davangere District Pin -577601. 

Karnataka State. India 

Ph :  94819 27666     

E- mail Id :    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.